Grupa Mijlocie B

 

 OFERTA EDUCAŢIONALĂ – GRUPA  MIJLOCIE B

AN ŞCOLAR 2020-2021

 

EDUCATOARE:   MANCIU GEORGIANA

 

 

Grupa Mijlocie ,,B” , parte integrantă a Grădiniței P.P. Nr. 38 din Timișoara, promovează o ofertă educaţională completă, adaptată particularităţilor copiilor, ţinând cont de aptitudinile și calităţile fiecăruia.
ACTIVITĂŢI  PE DOMENII EXPERIENŢIALE    (din CURRICULUM  NAŢIONAL)

 

1 .        Educarea limbajului

 

– comunicarea de impresii, idei despre aspecte din mediul social şi natural;

– înțelegerea și  transmiterea de mesaje simple; reacționarea la acestea ;

– participarea la activitățile de grup/de joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;

– distingerea sunetelor ce compun cuvintele, pentru a le pronunța corect;

– învăţarea de cuvinte noi, conştientizându-le înţelesul, pentru a le folosi în contexte    adecvate;

– îmbogățirea vocabularului activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan  utilizarea unui limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;

– exprimarea corectă din punct de vedere sintactic, în propoziţii simple;

– audierea cu atenţie a unor texte pentru  mărirea orizontului de cunoaştere;

– receptarea unui text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

– exprimarea în propoziţii simple trăiri, întâmplări din experienţa proprie sau a altor copii/adulţi în reproducerea unor poezii/poveşti;

– utilizarea efectivă a instrumentelor de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;

– să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);

– să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie.

– să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire (ex.: recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/existenţei unui pericol sau care arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc.).

 

2  .       Cunoaşterea mediului înconjurător

 

cunoaşterea aspectelor caracteristice mediului apropiat pentru a se adapta uşor la cerinţele acestuia;

cunoașterea  unor  elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum  şi interdependenţa dintre ele folosind materiale intuitive;

– să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;

aplicarea normelor de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

recunoaşterea anumitor schimbări şi transformări din mediul înconjurător;

cunoaşterea unor elemente ale culturii şi religiei mediului social din care face parte;

să comunice impresii, idei despre aspecte ale mediului înconjurător;

 

3  .    Activităţi matematice

 

– îmbogăţirea experienţei senzoriale, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;

– înţelegerea şi numirea relaţiilor spaţiale relative, plasarea obiectelor într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;

– clasificarea obiectelor şi fiinţelor după unul sau mai multe criterii asociate;

– aprecierea globală a cantităţii de obiecte concrete şi raporturile cantitative dintre două grupuri comparate, folosind un limbaj adecvat;

– să numere de la 1-5, recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;

– să raporteze numărul la cantitate;

– să-şi formeze reprezentări corecte despre formele geometrice plane- cerc, pătrat, triunghi;

– efectuarea de operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geome-trice;

– efectuarea de operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

– identificarea poziţiei unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;

– compunerea şi rezolvarea de probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-5.

 

4    .   Educaţie pentru societate

 

– cunoaşterea persoanelor din mediul apropiat;

– cunoaşterea normelor de comportare necesare integrării în viaţa socială (igiena personală; familie, grădiniță, grup de joacă);

-respectul de sine (politețe, sinceritate, hărnicie, prietenie, toleranță);

– manifestarea spiritului de echipă prin colaborare la realizarea unei activităţi în comun;

– cunoaşterea şi aplicarea regulilor de igienă personală;

– cunoașterea şi utilizarea unor unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

– să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;

–  să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;

–  formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;

– manifestarea atitudinii pozitive faţă de fiinţe şi lucruri;

– cunoașterea drepturilor copilului în viaţa socială;

– conştientizarea consecinţelor pozitive şi negative ale comportamentelor sale asupra sa şi a celorlalţi;

– cunoaşterea de reguli de securitate personală (reguli de circulație);

– înțelegerea semnificaţiei unor evenimente social-culturale.

 

5    .    Educație plastică

 

– cunoașterea denumirii instrumentelor și materialelor de lucru folosite;

– redarea temelor plastice specifice desenului (punctul, linia, forma-spontană, decorativă);

– mânuirea corectă a instrumentelor și materialelor de lucru;

– obținerea de efecte plastice, forme spontane și elaborate prin tehnici specifice picturii (dactilo-pictură, fuzionare, presare, stropire, amprentare, șablonul, ștampilare);

– utilizarea unui limbaj adecvat cu privire la diferitele activități plastice concrete;

– identificarea culorilor și folosirea acestora corespunzător (culori primare, calde, reci);

– înțelegerea procedeului de lucru prin exersare;

– aplicarea diferitelor tehnici de lucru pentru a obține forme cât mai apropiate de realitate;

– perceperea frumosului din natură, dezvoltându- și spiritul de observație.

MODELAJ

– cunoașterea denumirii materialelor și a însușirilor acestora;

exersarea deprinderilor tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice (mișcare circulară, translatorie, lipire, aplatizare/apăsare/adâncire);

– găsirea unei destinații utile produselor din activitățile de modelaj.

 

 

6    .    Activități practice și elemente de activitate casnică

 

– analizarea senzorio- motrică a însușirilor caracteristice ale materialelor;

– dobândirea unui sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire, de prelucrare;

– aplicarea deprinderilor dobândite în confecționarea de produse (înșirare, mototolire, rupere, tăiere cu foarfeca, îndoire, lipire, bobinare, șnuruire, îmbinare, elemente casnice);

– asamblarea diferitelor materiale, forme, elemente componente pentru a reda imaginea unor obiecte sau ființe;

– dobândirea încrederii în forțele proprii, independență în acțiune, răbdare și disciplină în muncă;

– să lucreze corect, ordonat și curat ducând până la capăt lucrul început;

– să manifeste interes și respect față de produsele muncii oamenilor;

– cunoașterea și utilizarea unor unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;

– cunoașterea diferitelor materiale de lucru, din natură ori sintetice.

 

 

7     .   Educație fizică

 

– să se orienteze în schema corporală cunoscându-și posibilitățile motrice ale fiecărei părți;

– exersarea deprinderilor motrice utilitar aplicative (echilibru, târâre, tracțiune și împingere, transport de greutăți);

– orientarea în spațiu raportându-se la repere date;

– formarea corectă a deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, săritură, aruncare și prindere);

– coordonarea mișcărilor în raport cu comenzile verbale sau regulile de joc;

– formarea unei ținute corporale corecte, manifestând autocontrol în exersare;

– să manifeste spirit de echipă, cultivându-şi trăsături pozitive de caracter;

– executarea de mișcări ritmate prin antrenarea diferitelor părți ale corpului;

– să se exprime liber asociind mișcărilor sentimente, trăiri;

8    .    Educație muzicală

 

– diferențierea sunetelor din mediu pentru dezvoltarea auzului;

– diferențierea auditivă a timbrului, intensității, duratei și înălțimii sunetelor din mediu și pe cele muzicale;

– interpretarea cântecului cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;

– interpretarea cântecelor însoțite de mișcări sugerate de textul lor;

– audierea cu atenție a unor fragmente muzicale, cântece pentru a le cunoaște;

– intonarea de cântece pentru copii;

– să cânte acompaniați de educatoare.

 

ACTIVITĂȚI OPȚIONALE  (susținute de educatoare în timpul programului educațional și aprobate de părinți)

 • Căsuța cu povești – activitate opțională de educare a limbajului

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

 • Plimbări și activități recreative în curtea grădiniței și parcuri;
 • Vizite  tematice la fabrica de pâine,cabinet stomatologic, muzee, teatre, expoziții, Ferma animalelor  etc;
 • Organizarea de serbări școlare cu diferite ocazii: Crăciun, 8 Martie, 1 Iunie, sfârșit de an școlar;
 • Activități interactive cu părinții – programate și anunțate din timp
 • Excursii școlare;
 • În grădinița vom invita periodic reprezentanți ai Politiei, ai unor cabinet psihologice  și kinetoterapeutice;

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  MAI CUPRINDE:

 • Personal didactic calificat
 • Supraveghere și control permanent;
 • Asistenta medicala permanenta;
 • Logoped