Grupa Mica A

 GRUPA MICA A

 

An școlar 2020-2021

 

Educatoare: MIRELA FILIP

IULIA DOROBANTU

  

“Tot ceea ce ştim, credem şi gândim despre copil se reflectă în tot ceea ce facem pentru el.

Cu cât ne vom apropia mai mult de el şi îl vom înţelege mai bine, cu atât vom învăţa mai multe despre ceea ce ar trebui să facem pentru a-l ajuta să crească şi să se dezvolte la nivelul întregului potenţial de care dispune.”

Urmând aceste precizări ce pot fi regăsite în “Ghidul de bune practici pentru educaţia timpurie” ne propunem să fim acea instituţie de învăţământ preşcolar care asigură egalitatea de şanse pentru toţi copiii indiferent de mediul social din care provin, de apartenenţă etnică sau religioasă. De aceea ne-am ales ca motto pentru activitatea noastră cuvintele lui F.D.ROOSEVELT :

           “Noi clădim şi apărăm nu numai pentru generaţia noastră.

           Apărăm fundaţiile puse de părinţii noştri, clădim viaţa generaţiilor viitoare.”

Grădiniţa este locul cel mai potrivit pentru educația copilului dumneavoastră. Obiectivul nostru principal este asigurarea unui mediu optim pentru educaţia preşcolarilor la standardele de calitate impuse şi implementate în unitatea noastră de învățământ.

Sala de grupă este utilată cu mobilier din lemn, atent prelucrat şi ergonomic, corespunzător vârstei. Jucăriile sunt diversificate şi alese în aşa fel încât să trezească interesul copiilor.

Obiective urmărite:

  • Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.
  • Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
  • Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
  • Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.Grădiniţa este a doua familie în care membrii ei învaţă să cunoască ceea ce este bine şi sunt ajutaţi ca împreună să realizeze lucruri bune şi frumoase, atât pentru binele propriu, cât şi a celor din jur. În mediul acesta liniştit, unde calmul, răbdarea şi buna dispoziţie sunt la ele acasă, toţi copiii au şanse egale de instruire şi educare.Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.Copilul este pregătit pentru şcoală şi viaţă, asigurându-i o educaţie de calitate bazată pe inovaţie şi pe diversificare şi învăţându-l să devină un preşcolar model.Se are în vedere cele două trepte existente în interiorul segmentului preşcolar: treapta socializării şi treapta pregătirii pentru şcoală.Curiculum naţional cuprinde: educarea limbajului, activități matematice, cunoașterea mediului, activiățti artistice şi plastice, educație muzicală, educaţie sanitară activitati practice, educatie fizică, bunele maniere educatie pentru societate etc.În fiecare zi copiii învaţă despre oameni şi lucruri din comunitatea lor atunci când îşi însoţesc educatoarele sau părinţii în plimbări şi vizite.
  • Activităţi extracuriculare:-vizite la şcoli şi alte instituţii din comunitatea locală, vizite la muzee, spectacole de teatru, vizite la grădina zoologică, ferma animalelor, cabinet medical, piață; excursii şi tabere tematice etc.
  • Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.
  • Gupa noastră dispune de un spaţiu destinat jocurilor şi activităţilor în aer liber cu spaţiu verde, care este prevăzut cu aparate de joacă specifice vârstei copiilor.
  • Prin pregătirea didactică de specialitate a cadrelor didactice, dar mai ales prin dăruire sufletească, oferim copiilor un climat psiho-afectiv sigur, o educaţie cu totul deosebită şi începutul unui drum la capătul căruia nu se va afla decât mulţumirea părinţilor.
  • Activitatea didactică se bazează pe experienţa cadrelor didactice, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.
  • La grupa noastră se asigură un program educaţional bazat pe programa Ministerului Educatiei Naționale și Cercetarii Științifice.

Grădiniţa este a doua familie în care membrii ei învaţă să cunoască ceea ce este bine şi sunt ajutaţi ca împreună să realizeze lucruri bune şi frumoase, atât pentru binele propriu, cât şi a celor din jur. În mediul acesta liniştit, unde calmul, răbdarea şi buna dispoziţie sunt la ele acasă, toţi copiii au şanse egale de instruire şi educare.

Activitatea didactică se bazează pe experienţa cadrelor didactice, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.Procesul instructiv-educativ este modern şi de calitate pentru că există o bază didactico-materială adecvată, se utilizează strategii didactice moderne şi metode de învăţare active, bazate pe joc, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

Prin pregătirea didactică de specialitate a cadrelor didactice, dar mai ales prin dăruire sufletească, oferim copiilor un climat psiho-afectiv sigur, o educaţie cu totul deosebită şi începutul unui drum la capătul căruia nu se va afla decât mulţumirea părinţilor.

Copilul este pregătit pentru şcoală şi viaţă, asigurându-i o educaţie de calitate bazată pe inovaţie şi pe diversificare şi învăţându-l să devină un preşcolar model.

Gupa noastră dispune de un spaţiu destinat jocurilor şi activităţilor în aer liber cu spaţiu verde, care este prevăzut cu aparate de joacă specifice vârstei copiilor.

Se are în vedere cele două trepte existente în interiorul segmentului preşcolar: treapta socializării şi treapta pregătirii pentru şcoală.

Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

Curiculum naţional cuprinde: educarea limbajului, activități matematice, cunoașterea mediului, activiățti artistice şi plastice, educație muzicală, educaţie sanitară activitati practice, educatie fizică, bunele maniere educatie pentru societate etc.

Activităţi extracuriculare:-vizite la şcoli şi alte instituţii din comunitatea locală, vizite la muzee, spectacole de teatru, vizite la grădina zoologică, ferma animalelor, cabinet medical, piață; excursii şi tabere tematice etc.

În fiecare zi copiii învaţă despre oameni şi lucruri din comunitatea lor atunci când îşi însoţesc educatoarele sau părinţii în plimbări şi vizite.

 

CE ÎNVĂŢĂM LA GRUPA MICĂ?

 

ACTIVITĂŢI MATEMATICE

– stabilirea de relaţii între obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii şi realizând comparaţii;

– inţelegerea relaţiilor spaţiale plasând diferite obiecte într-un spaţiu dat sau în raport cu un reper dat;

– clasificarea obiectelor şi fiinţelor după unul sau mai multe criterii asociate;

– aprecierea globală a cantităţii de obiecte concrete şi raporturile cantitative dintre două grupuri comparate, folosind un limbaj adecvat;

– să numere de la 1-3, recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;

– să raporteze numărul la cantitate;

– să-şi formeze reprezentări corecte despre forma geometrică plană-cercul;

EDUCAREA LIMBAJULUI

– comunicarea de impresii, idei despre aspecte din mediul social şi natural;

– participarea la activităţile de grup/de joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;

– distingerea sunetelor ce compun cuvintele, pentru a le pronunţa corect;

– învăţarea de cuvinte noi, conştientizându-le înţelesul, pentru a le folosi în contexte adecvate;

– exprimarea corectă din pc.d.v. sintactic, în propoziţii simple;

– audierea cu atenţie a unor texte pentru a-şi mări orizontul de cunoaştere;

– receptarea unui text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

– exprimarea în propoziţii simple trăiri, întâmplări din experienţa proprie sau a altor copii/adulţi în reproducerea unor poezii/poveşti.

CUNOAŞTEREA MEDIULUI

– cunoaşterea aspectelor caracteristice mediului apropiat pentru a se adapta uşor la cerinţele acestuia;

– cunoaşterea corpului uman, vieţuitoare, plante şi obiecte din mediul apropiat folosind materiale intuitive;

– aplicarea normelor de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

– recunoaşterea anumitor schimbări şi transformări din mediul înconjurător;

– cunoaşterea unor elemente ale culturii şi religiei mediului social din care face parte;

– să comunice impresii, idei despre aspecte ale mediului înconjurător;

 

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

– cunoaşterea persoanelor din mediul apropiat;

– cunoaşterea normelor necesare integrării în viaţa socială;

– manifestarea spiritului de echipă prin colaborarea la realizarea unei activităţi în comun;

– cunoaşterea şi aplicarea regulilor de igienă personală;

– manifestarea atitudinii pozitive faţă de fiinţe şi lucruri;

– să cunoască drepturile copilului în viaţa socială;

– conştientizarea consecinţelor pozitive şi negative ale comportamentelor sale asupra sa şi a celorlalţi;

– cunoaşterea de reguli de securitate personală;

– înţelegerea semnificaţiei unor evenimente social-culturale.

EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ

 

DESEN/PICTURĂ

– cunoaşterea denumirii instrumentelor şi materialelor de lucru folosite;

– mânuirea corectă a instrumentelor şi materialelor de lucru;

– identificarea culorilor de bază folosindu-le adecvat;

– înţelegerea procedeului de lucru prin exersare;

– aplicarea diferitelor tehnici de lucru pentru a obţine forme cât mai apropiate de realitate;

– aplicarea elementelor de limbaj plastic şi expresie artistică pentru a obţine efecte plastice, forme spontane şi elaborate;

– perceperea frumosului din natură, dezvoltându-şi spiritul de observaţie.

MODELAJ

– cunoaşterea denumirii materialelor şi a însuşirilor acestora;

– exersarea deprinderilor elementare de modelare pentru a obţine forme cât mai aproape de realitate;

– să găsească destinaţie utilă produselor din activităţile de modelaj.

ACTIVITĂŢI PRACTICE

– să analizeze senzorio-motric însuşirile caracteristice ale materialelor;

– dobândirea unui sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire, de prelucrare;

– aplicarea deprinderilor dobândite în confecţionarea de produse;

– să asambleze diferite materiale, forme, elemente componente pentru a reda imaginea unor obiecte sau fiinţe;

– dobândirea încrederii în forţele proprii, independenţă în acţiune, răbdare şi disciplină în muncă;

– să lucreze corect, ordonat şi curat ducând până la capăt lucrul început;

– să manifeste interes şi respect faţă de produsele muncii oamenilor.

 

EDUCAŢIE FIZICĂ

 

– să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi;

– exersarea deprinderilor pentru a-şi mări capacitatea generală de efort;

– orientarea în spaţiu raportându-se la repere date;

– formarea corectă a deprinderilor motrice de bază;

– coordonarea mişcărilor în raport cu comenzile verbale sau regulile de joc;

– formarea unei ţinute corporale corecte, manifestând autocontrol în exersare;

– să manifeste spirit de echipă, cultivându-şi trăsături pozitive de caracter;

– executarea de mişcări ritmate prin antrenarea diferitelor părţi ale corpului;

– să se exprime liber asociind mişcărilor sentimente, trăiri;

– executarea corectă a elementelor de gimnastică acrobatică.

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ

 

– diferenţierea sunetelor din mediu pentru dezvoltarea auzului;

– diferenţierea auditivă a timbrului, intensităţii, duratei şi înălţimii sunetelor din mediu şi pe cele muzicale;

– interpretarea cântecului cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;

– interpretarea cântecelor însoţite de mişcări sugerate de textul lor;

– să audieze cu atenţie fragmente muzicale, cântece pentru a le cunoaşte.

 

PROFIL

În privinţa managementului sufletesc nu există standarde şi nici tipare. Sunt numai repere de timp, pentru că ea, educatoarea, este unică. Este unică pentru că este femeia care îmbătrâneşte copil. Este femeia care rămâne mereu repetentă la capitolul VACANŢE; în fiecare septembrie o ia de la capăt pentru a primi în schimb, vara următoare, încă o vacanţă.

O vezi trecând la începutul fiecărei toamne; o vezi mereu; tânără şi zâmbitoare ca o primăvară sau înconvoiată de timp şi de gânduri ca un semn de întrebare. Este ea, educatoarea, eterna Penelopă care urzeşte mereu punţi de vise şi care o ia în fiecare toamnă de la capăt.

Poate galbenul toamnei e de vină, poate…

Dar nu, vina e  poate numai a ei, pentru că ştie, într-un mod numai de ea ştiut, să-şi ridice braţele deasupra capului şi să-şi facă palmele căuş, ca un cuib. Aici vin ei, puii, care deschid ochii larg spre lume şi învaţă să zboare. Confuz şi stingher la început, puiul de om vine la ea fără identitate. Sau, dacă îl întrebi cine este, îşi silabiseşte doar numele şi atât. Nu ştie ce vrea, nu  ştie ce poate, nu  ştie care e rostul lui pe acest pământ. Cu migală şi trudă, ea îl face să se detaşeze de universul familiei  şi să descopere la grădiniţă lumea cu care se poate măsura. Îşi măsoară virtuţile, visele şi iubirea cu cei deopotrivă cu el. Învaţă să vadă lumea cu ochii minţii, dincolo de oameni şi de lucruri.

Se descoperă şi redescoperă pe el căutând modele. Şi ea, educatoarea, este pentru el modelul ideal.

Educatoarea este femeia care ştie cele mai multe poveşti. Şi când nu le ştie, le inventează. Numai povestea ei de viaţă zilnică nu o spune niciodată. O lasă în fiecare zi la uşa grădiniţei, ca pe un bagaj uitat.

Trebuie s-o lase pentru că în faţa lor trebuie să râdă, să cânte, să aibă ochii limpezi pentru a putea privi în ochii lor.

Este oglinda sufletului lor şi n-are voie să le arate lumea în imagini strâmbe .

Ei îi imită mimica, gestica şi chiar trăirile lăuntrice. I se întâmplă deseori când povestindu-le ceva să-şi ducă molatic mâna la tâmplă şi obosită să închidă ochii răspunzând unui gând ascuns. Cu un gest ritualic ei fac la fel, crezând că e un joc. Atunci începe să râdă şi o ia de la capăt.

Şi când simte că nu-i mai ajung cuvintele pentru a-i mângâia, începe să cânte şi când nici cântecul nu-i mai este de ajuns începe să danseze, să deseneze, să se metamorfozeze în zână sau zmeu…

De aceea este unică. Pentru că într-o zi, alături de ei, face ocolul pământului cu imaginaţia şi căldura pe care o dă altora.

Iar când pleacă acasă, îşi ia de la uşa grădiniţei bagajul uitat – povestea ei zilnică – şi pleacă: tânără şi senină ca o primăvară sau înconvoiată de gânduri şi ani ca un semn de întrebare. Şi mâine e o zi, o zi este un reper fascinant. Puii au crescut şi nu mai încap în cuib. De acum vor pleca la şcoală.