Grădinița P.P. Nr.6, Timișoara

Motto: „ Întreaga artă a instruirii constă în capacitatea de a trezi curiozitatea naturală a minţilor tinere cu scopul de a-şi satisface această curiozitate ulterior.”

(Anatole France)

CINE SUNTEM ?

 

Suntem o instituţie de învăţământ preşcolar de stat, situată in zona de sud-est a oraşului, în cartierul Ghiroda Nouă, într-o clădire proiectată ca instituţie preşcolară, compusă din parter şi un etaj.

O grădiniţă care are în prezent o capacitate de 60 de locuri în 2 grupe cu orar prelungit (6.00 – 17.30).

O grădiniţă care dispune de săli de clasă pentru fiecare grupă în parte, cu spaţii generoase şi luminoase, viu colorate, cu mobilier nou special pentru preşcolari, grupuri sanitare şi spălător, bloc alimentar propriu şi sală de mese.

O grădiniţă cu o curte mare echipată cu aparate de joacă.

O grădiniţa cu personal didactic, administrativ şi nedidactic pasionat şi experimentat care oferă tuturor preşcolarilor care ne frecventează servicii de bună calitate.

Gradinita PP 6 Timisoara 1

O grădiniţă care s-a remarcat prin rezultate foarte bune obţinute în pregătirea pentru şcoală a preşcolarilor.

 

****

OFERTELE EDUCAȚIONALE ALE GRĂDINIȚEI

*****

OFERTA EDUCAŢIONALĂ GRUPA MARE

AN ŞCOLAR 2020-2021

 

                                Educatoare: Prof.înv.preșc. GUTFREIND DELIA

Prof. CROITORU ADINA

Gradinita PP 6 Timisoara 2

MOTTO : „ Întreaga artă a instruirii constă în capacitatea de a trezi curiozitatea naturală a minţilor tinere cu scopul de a-şi satisface această curiozitate ulterior.” (Anatole France)

VIZIUNEA :

Strategia noastră este de a încuraja copilul să înveţe să îşi cunoască şi să-şi comunice emoţiile, trăirile, să experimenteze cât mai multe activităţi într-un mediu de învăţare stimulativ şi destins, să-şi formeze o personalitate creativă, armonioasă, independentă şi echilibrată, uşor adaptabilă cerinţelor sociale în continuă schimbare.

MISIUNEA :

Aplicarea Curriculumului pentru învăţământul preşcolar care asigură principiul continuităţii, corelarea fiecărei noi experienţe de învăţare cu precedentele.

Realizarea unui mediu favorabil învăţării şi dezvoltării bazat pe valori certe, în care fiecare individ să fie pregătit pentru o treaptă superioară de educaţie.

Desfăşurarea activităţilor în baza principiilor democratice, a drepturilor copiilor la educaţie şi la protecţie indiferent de condiţia socială, materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă religioasă.

CE OFERIM ?

– Oferim program educaţional cu următoarea structură zilnică :

 • 8.00-8.30 – Primirea copiilor ;
 • 8.30-9.00 –  Micul dejun ;
 • 9.00-9.30- Jocuri şi activităţi didactice alese, intercalate cu   întâlnirea de dimineaţă, rutine,tranziţii, gimnastică ;
 • 9.30-12.00 – Activităţi pe domenii de învăţare ;
 •                   –  Activităţi de dezvoltare personală ;
 • 12.00-12.30- Masa de prânz ;
 • 12.30-15.00- Program de relaxare şi somn ;
 • 15.00-15.30- Gustarea ;
 • 15.30-17.00 – Activităţi recuperatorii şi de relaxare ;
 • 17.00-18.00- Plecarea copiilor acasă .

–   O sală de grupă spaţioasă şi luminoasă, dotată cu mobilier modular, centre tematice cu materiale accesibile care stau la dispoziţia copiilor, care să încurajeze curiozitatea, creşterea încrederii în forţele proprii, capacitatea de a relaţiona cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

–    Două cadre didactice cu studii de specialitate şi cu experienţă în educaţie.

–    Transmiterea cunoştinţelor specifice vârstei, a valorilor morale şi culturale româneşti pe domenii experienţiale :

 1. Limbă şi comunicare
 2. Ştiinţe
 3. Om şi societate
 4. Estetic şi creativ
 5. Psihomotric

–   Desfăşurarea în incinta grădiniţei a activităţilor opţionale cu cadre didactice şi instructori specializaţi.

–    O gamă variată de activităţi opţionale din care vor fi selectate activităţile care îmbină plăcerea cu aptitudinile demonstrate de preşcolari :

 • Artă teatrală
 • Arte plastice
 • Muzică
 • Calculator
 • Antrenament grafic
 • Educaţie ecologică

CE MAI OFERIM ?

Un parteneriat real educatoare-părinţi-comunitate.

Participarea copiilor la concursuri de cunoştinţe şi creaţie, pentru nivelul preşcolar, organizate pe plan naţional.

Implicarea copiilor în activităţi desfăşurate în parteneriat cu alte grădiniţe, cu şcoli,  muzee,  teatre şi alţi factori de cultură, cabinete medicale şi stomatologice.

Activităţi de învăţare şi de relaxare în aer liber.

Vizionări de spectacole de teatru, teatru de păpuşi, în grădiniţă sau in săli de spectacol.

Vizite şi excursii la diferite obiective de interes pentru copii.

Serbări ocazionale.

Posibilitatea de a organiza zilele aniversare şi onomastici pentru copii.

Desfăşurarea programului şi pe perioada vacanţelor.

 

*****

OFERTA EDUCAŢIONALĂ – GRUPA  MICĂ

 AN ŞCOLAR 2020-2021

EDUCATOARE:    Prof.înv.preșc. TURCU EMILIA

Prof.înv.preșc. JIGOVAN ADELA

Gradinita PP 6 Timisoara 3

Grădiniţa P.P. nr. 6 promoveazăo ofertă educaţională completă, adaptată particularităţilor copiilor pe grupe de vârstă (mica, mijlocie, mare), ţinând cont de aptitudinile şi calităţile fiecăruia.
ACTIVITĂŢI  PE DOMENII  EXPERIENŢIALE (din CURRICULUM  NAŢIONAL)

ACTIVITĂŢI  MATEMATICE

 •   stabilirea de relaţii între obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii şi realizând comparaţii;
 •   inţelegerea relaţiilor spaţiale plasând diferite obiecte într-un spaţiu dat sau în raport cu un reper dat;
 •   clasificarea obiectelor şi fiinţelor după unul sau mai multe criterii asociate;
 •   aprecierea globală a cantităţii de obiecte concrete şi raporturile cantitative dintre două grupuri comparate, folosind un limbaj adecvat;
 •   să numere de la 1-3, recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 •   să raporteze numărul la cantitate;
 •   să-şi formeze reprezentări corecte despre forma geometrică plană-cercul.

EDUCAREA  LIMBAJULUI

 • – comunicarea de impresii, idei despre aspecte din mediul social şi natural;
 • – participarea la activităţile de grup/de joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;
 • – distingerea sunetelor ce compun cuvintele, pentru a le pronunţa corect;
 • – învăţarea de cuvinte noi, conştientizându-le înţelesul, pentru a le folosi în contexte adecvate;
 • – exprimarea corectă din pc.d.v. sintactic, în propoziţii simple;
 • – audierea cu atenţie a unor texte pentru a-şi mări orizontul de cunoaştere;
 • – receptarea unui text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
 • – exprimarea în propoziţii simple trăiri, întâmplări din experienţa proprie sau a altor copii/adulţi în reproducerea unor poezii/poveşti.

CUNOAŞTEREA MEDIULUI

 • cunoaşterea aspectelor caracteristice mediului apropiat pentru a se adapta uşor la cerinţele acestuia;
 • cunoaşterea corpului uman, vieţuitoare, plante şi obiecte din mediul apropiat folosind materiale intuitive;
 • aplicarea normelor de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
 • recunoaşterea anumitor schimbări şi transformări din mediul înconjurător;
 • cunoaşterea unor elemente ale culturii şi religiei mediului social din care face parte;
 • să comunice impresii, idei despre aspecte ale mediului înconjurător.

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

 • cunoaşterea persoanelor din mediul apropiat;
 • cunoaşterea normelor necesare integrării în viaţa socială;
 • manifestarea spiritului de echipă prin colaborarea la realizarea unei activităţi în comun;
 • cunoaşterea şi aplicarea regulilor de igienă personală;
 • manifestarea atitudinii pozitive faţă de fiinţe şi lucruri;
 • să cunoască drepturile copilului în viaţa socială;
 • conştientizarea consecinţelor pozitive şi negative ale comportamentelor sale asupra sa şi a celorlalţi;
 • cunoaşterea de reguli de securitate personală;
 • înţelegerea semnificaţiei unor evenimente social-culturale.
Gradinita PP 6 Timisoara 4

EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ

DESEN/PICTURĂ

 • – cunoaşterea denumirii instrumentelor şi materialelor de lucru folosite;
 • – mânuirea corectă a instrumentelor şi materialelor de lucru;
 • – identificarea culorilor de bază folosindu-le adecvat;
 • – înţelegerea procedeului de lucru prin exersare;
 • – aplicarea diferitelor tehnici de lucru pentru a obţine forme cât mai apropiate de realitate;
 • – aplicarea elementelor de limbaj plastic şi expresie artistică pentru a obţine efecte plastice, forme spontane şi elaborate;
 • – perceperea frumosului din natură, dezvoltându-şi spiritul de observaţie.
Gradinita PP 6 Timisoara 5

MODELAJ

 • – cunoaşterea denumirii materialelor şi a însuşirilor acestora;
 • – exersarea deprinderilor elementare de modelare pentru a obţine forme cât mai aproape de realitate;
 • – să găsească destinaţie utilă produselor din activităţile de modelaj.

 

ACTIVITĂŢI PRACTICE

 • – să analizeze senzorio-motric însuşirile caracteristice ale materialelor;
 • – dobândirea unui sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire, de prelucrare;
 • – aplicarea deprinderilor dobândite în confecţionarea de produse;
 • – să asambleze diferite materiale, forme, elemente componente pentru a reda imaginea unor obiecte sau fiinţe;
 • – dobândirea încrederii în forţele proprii, independenţă în acţiune, răbdare şi disciplină în muncă;
 • – să lucreze corect, ordonat şi curat ducând până la capăt lucrul început;
 • – să manifeste interes şi respect faţă de produsele muncii oamenilor.

 

EDUCAŢIE FIZICĂ

 •   – să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi;
 •   – exersarea deprinderilor pentru a-şi mări capacitatea generală de efort;
 •   – orientarea în spaţiu raportându-se la repere date;
 •   – formarea corectă a deprinderilor motrice de bază;
 •   – coordonarea mişcărilor în raport cu comenzile verbale sau regulile de joc;
 •   – formarea unei ţinute corporale corecte, manifestând autocontrol în exersare;
 •   – să manifeste spirit de echipă, cultivându-şi trăsături pozitive de caracter;
 •   – executarea de mişcări ritmate prin antrenarea diferitelor părţi ale corpului;
 •   – să se exprime liber asociind mişcărilor sentimente, trăiri;
 •   – executarea corectă a elementelor de gimnastică acrobatică.

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ

 • – diferenţierea sunetelor din mediu pentru dezvoltarea auzului;
 • – diferenţierea auditivă a timbrului, intensităţii, duratei şi înălţimii sunetelor din mediu şi pe cele muzicale;
 • – interpretarea cântecului cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;
 • – interpretarea cântecelor însoţite de mişcări sugerate de textul lor;
 • – să audieze cu atenţie fragmente muzicale, cântece pentru a le cunoaşte.

 

ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE

 • Plimbari si activitati recreative in parcuri;
 • Vizite  tematice la, teatre, expozitii, gradina zoologica etc;
 • Organizarea de serbari scolare cu diferite ocazii: Craciun, 8 Martie, 1 Iunie, sfarsit de an scolar;
 • Activități interactive cu părinții – programate și anunțate din timp;
 • Excursii scolare;
 • In gradinita vom invita periodic reprezentanti ai unor cabinete psihologice, kinetoterapeutice și logopedice.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ  MAI CUPRINDE:

 • Personal didactic calificat;
 • Supraveghere si control permanent.

 

*****