Grădinița P.N. Nr.19, Timișoara

 

Grădiniţa funcţionează din anul 1983, în regim de program normal, între orele 8,00-13,00.

Limba de predare: Română

Nr.grupe: 4

Nr.copii : 80

Cadre didactice : 4

 • Prof.inv.presc. Chera Maria
 • Prof.inv.presc. Neo Simina
 • Prof.inv.presc. Sica Liliana
 • Prof.inv.presc. Roatis Adriana

Toate cele patru cadre didactice sunt titulare si au gradul I. Două cadre didactice au studii superioare de specialitate ,,Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei” şi masteratul ,,Management educaţional”. Două cadre didactice detin studii medii de specialitate, Liceul Pedagogic-educatoare. Toate cadrele didactice participă la cursuri perfecţionare şi sunt preocupate permanent de imbunătăţirea actului didactic.

Fiecare grupă este compusă dintr-o sală de grupă, o sală de joc , vestiar, grupuri sanitare.

Mobilierul este nou în totalitate. Grădiniţa este racordată la reţeaua de apă a oraşului, dispune de iluminat corespunzător, încălzirea se realizează prin centrale termice, pe gaz.

ORARUL GRĂDINIŢEI:

 •  8.00- 8,30        –           – Sosirea copiilor la grădiniţă
 •  8.30- 9.30                     – Activităţi liber alese 1
 •  9.30-10.00                   – Gimnastica de înviorare,Micul dejun
 • 10.00-11.30                  – Activităţi pe domenii experienţiale
 • 11.30-12.30                   – Activităţi liber alese 2
 • 12.30-13.00                   – Plecarea copiilor acasă

OFERTA EDUCATIONALA

AN SCOLAR 2020- 2021

 

MOTTO: „Pentru ca un copil să devină om, trebuie ca din copilărie să educi în el omul, altfel va rămâne copil toată viaţa.” (R. Tagore)

 

VIZIUNE

Dacă ar fi să alegem din etapele vieţii pe cea mai frumoasă, ne-am opri la prima: COPILARIA, ne propunem crearea unui climat socio-educaţional adecvat unei pregătiri de calitate, a unuimediu democratic şi creativ pentru satisfacerea nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor ,asigurând egalitatea de şanse

MISIUNE

Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul egal pentru toţicopiii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politicăsau religioasă, din perspectiva formării de abilitaţi, competenţe, atitudini şi valori necesare uneiinserţiişcolare.

VALORI

 • CALITATE
 • PROFESIONALISM
 • SPIRIT DE ECHIPĂ
 • CREATIVITATE
 • RESPONSABILITATE
 • IMPLICARE
 • TOLERANŢĂ
 • EGALITATE IN SANSE

 

OBIECTIVE

 • responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali pentrupromovarea unui învăţământpreşcolar de calitate
 • asigurarea de condiţii egale de acces la programele de învăţareşi sprijin pentru toţipreşcolarii prin creearea unui mediu sigur şi sănătos
 • încurajarea iniţiativei,autonomiei,creativităţii
 • accentuarea dimensiunii educative extraşcolare
 • dezvoltarea de proiecte şi parteneriate comunitare
 • asigurarea unei comunicări reale şi eficiente între cadrele didactice,copii,părinţi,comunitate
 • aplicarea unui curriculum corespunzător standardelor de calitate
Gradinita PN 19 Timisoara 3
 • activităţi în aer liber
 • acţiuni ecologice
 • schimburi de experienţă cu instituţii similare
 • parteneriate

PARTENERIATE EDUCATIONALE

 „Tradiţii şi Obiceiuri ,Acasă şi peste Hotare”- parteneriat internaţional

 • „Prieteni de pretutindeni”- parteneriat euroregional
 • „Şi noi avem emoţii” ”- parteneriat interjudeţean
 • ,,Suntem prieteni la distanţă” ”- parteneriat interjudeţean
 • ,,Bucuriile copilăriei” ”- parteneriat judeţean
 • ,,Horik şi Regatul celor 5 simţuri”-software educaţional
 • ,,Misiune spaţială”-software educaţional

ACTIVITATE OPTIONALA– „De la joc …la Educaţia Financiară”

,,Învăţăm să circulăm „

PROIECTAREA ACTIVITATII

Predarea necesită proiectare. Fără aceasta activităţile noastre ar fi lipsite de o anumită direcţionare şi vor avea o eficienţă mai scăzută. Când ne proiectăm activitatea, luăm în considerare nevoile copiilor – nevoile lor emoţionale, sociale, fizice, capacităţile lor intelectuale.

 

Proiectarea sau design-ul instrucţional este o activitate de anticipare a paşilor ce urmează a fi parcurşi pentru realizarea instrucţiei şi educaţiei.

Desfăşurarea cât mai eficientă a activităţii didactice implică o pregătire bine intenţionată a activităţii cadrului didactic, după o metodă raţională, pentru că un proiect bine gândit are ca rezultat un lucru bine făcut.

Etapele proiectării activităţii vor fi:

 

 • Definirea obiectivelor şi sistemului de referinţă spaţio-temporal
 • Determinarea conţinuturilor
 • Stabilirea strategiilor optime de acţiune
 • Stabilirea criteriilor şi a instrumentelor de evaluare

În urma evaluărilor iniţiale, noi, educatoarele, ne vom proiecta activitatea în funcţie de dezvoltarea psihică a copiilor, de nivelul general al grupei, de necesităţile copiilor şi de cerinţele programei.

Vom ţine cont de faptul că, la grupele mari şi pregătitoare, copilul manifestă în ansamblu o mai mare forţă şi agilitate, inteligenţă, reticenţă în situaţii uşor penibile. Câmpul atenţiei este dominat de o înţelegere mai profundă a situaţiilor. Caracteristică este adaptarea mai evidentă a conduitelor faţă de diferite persoane. Capacitatea de învăţare este activă şi dublată de interese de cunoaştere care încorporează forme mai evoluate de simbolizare în care acţionează integratori verbali.

În timpul desfăşurării activităţilor, ne vom preocupa de asigurarea conţintului ştiinţific al învăţării. Trebuie să adaptăm permanent contextul învăţării în funcţie de nevoile copiilor şi să creăm un cadru stimulativ înainte de începerea activităţilor prin utilizarea unor tehnici specifice de captare a atenţiei.

Vom pune la dispoziţia copiilor materiale şi echipamente adecvate vârstei lor şi temei săptămânii. Vom planifica o serie de activităţi interesante pentru a angaja copiii în experienţe de învăţare activă, vom încuraja jocul, explorarea şi experimentarea. Vom stabili sarcini de învăţare adecvate particularităţilor de vârstă şi vom încuraja copiii să coopereze prin tema propusă şi materialele puse la dispoziţie. Îi vom implica pe copii în asumarea unor responsabilităţi (curăţenia, liniştea din clasă, calculatorul, împărţirea materialelor, distribuirea gustării), îi vom încuraja să participe la discuţii apreciindu-le contribuţia şi îi vom stimula să îşi susţină propriile păreri. Totodată le voi permite copiilor să adreseze întrebări în legătură cu conţinutul activităţii sau cu modul de desfăşurare al acesteia, copiii fiind astfel implicaţi în propriul proces de dezvoltare şi educare.

Interacţiunile dintre copii şi educatoare sunt frecvente şi pozitive, demonstrând respect şi interes, ele nu sunt discriminatorii în funcţie de sexul copilului şi nici influenţate de rasa, religia, statutul social sau de cultură al familiei din care acesta provine. Interacţiunile care au loc în sala de grupă stimulează apariţia comportamentelor prosociale ale copiilor (ajutor reciproc, utilizarea în comun a materialelor etc). Nu vom folosi metode disciplinare negative, ci vom crea o atmosferă de încredere şi respect.

Activităţile se desfăşoară ca o succesiune logică a evenimentelor instruirii. Explicaţiile clare, precise şi corecte, însoţite de o gestică şi o mimică potrivită, vor sprijini şi îndruma gândirea şi acţiunea copiilor.

Vom desfăşura activităţi care să placă celor mici, folosind atât metode tradiţionale, precum şi metode interactive de grup.

EDUCAREA LIMBAJULUI

 

La sfârşitul anului şcolar, copiii vor fi capabili:

 

 • să utilizeze în vocabularul activ şi pasiv cuvinte care exprimă substantive (comune şi proprii); verbe (la timpul prezent, trecut, viitor şi modurile indicativ, imperativ, condiţional); adverbe şi locuţiuni adverbiale (de loc, de timp, de mod); pronume (personal, de politeţe, posesiv, demonstrativ, reflexiv); numerale (cardinale : 1-10; ordinale: primul, ……, al zecelea, ultimul); prepoziţii, conjuncţii;
 • să folosească în mod corect acordul dintre părţile propoziţiei; singularul şi pluralul substantivelor;
 • să formuleze propoziţii simple şi dezvoltate;
 • să utilizeze corect în vorbirea curentă gradele de comparaţie ale adjectivelor;
 • să formuleze răspunsuri la întrebările primite;
 • să utilizeze în comunicare unele formule de adresare şi încheiere a unui dialog, făcând apel la antonime, sinonime şi omonime;
 • să identifice cuvintele dintr-o propoziţie formată din 5-6 cuvinte;
 • să pronunţe corect cuvintele, fără a omite, inversa, înlocui şi prelungi unele sunete şi grupuri de sunete;
 • să despartă cuvintele în silabe (un cuvânt cu mai mult de 3 silabe)
 • să identifice sunetele iniţiale, mediane şi finale (cuvinte formate din 4-5 sunete, să le asocieze cu litera corespunzătoare (după caz: iniţiale-finale)
 • să poarte o scurtă conversaţie pe o anumită temă;
 • să interpreteze imagini;
 • să creeze unele povestiri, după modelul educatoarei, după un şir de ilustraţii, după un plan de idei etc;
 • să se exprime corect, expresiv, prin înlănţuirea logică a ideilor;
 • să reproducă expresiv povestirile şi poveştile ascultate, respectând succesiunea momentelor şi utilizând cuvintele noi, folosind dialogul, intonaţia şi mişcarea scenică

ACTIVITATE MATEMATICĂ

La sfârşitul anului şcolar, copiii vor fi capabili:

 • să ordoneze elementele unei mulţimi după formă, culoare, mărime, grosime, lungime;
 • să stabilească dacă mulţimile date au tot atâtea, mai multe sau mai puţine elemente, prin apreciere globală şi formare de perechi;
 • să identifice însuşirile comune ale obiectelor din mulţimi date;
 • să formeze mulţimi de obiecte pe baza însuşirilor comune;
 • să sesizeze asemănările şi deosebirile dintre elementele unei mulţimi şi dintre mulţimi;
 • să stabilească relaţiile spaţiale ale mulţimii de obiecte sau ale elementelor unei mulţimi;
 • să recunoască şi să numească forme geometrice plane (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi);
 • să formeze mulţimi cu piese geometrice, utilizând formele geometrice (cerc, pătrat, triunghi, dreptunghi);
 • să numere în limitele 1-10;
 • să ordoneze crescător şi descrescător;
 • să stabilească vecinii unui număr;
 • să stabilească aspectul ordinal al numerelor;
 • să raporteze cantitatea la număr şi invers;
 • să sesizeze sensul operaţiilor de adunare şi scădere;
 • să opereze cu adunări şi scăderi cu 1-2 unităţi;
 • să opereze cu simboluri artimetice (plus „+”, minus „-„ =”);
 • să compună şi să rezolve probleme simple în limitele 1-10;
 • să formuleze probleme cu adunări şi scăderi.

CUNOAŞTEREA MEDIULUI

La sfârşitul anului şcolar, copiii vor fi capabili:

 • să numească membrii familiei lor, colegii, educatoarele şi personalul grădiniţei;
 • să precizeze profesiile părinţilor, profesiile sau ocupaţiile fraţilor, activităţile specifice ale fiecărui membru al personalului şi propriile sale activităţi;
 • să numească încăperile casei şi ale grădiniţei;
 • să identifice sentimente şi relaţii existente în familie şi în grădiniţă;
 • să denumească evenimentele importante în cadrul familiei şi al grupei din care face parte, sesizând semnificaţia lor;
 • să precizeze numele ţării, al capitalei, al localităţii natale şi al cartierului în care locuieşte;
 • să specifice locuri importante în cartier, frumuseţi ale naturii, obiecte de artizanat din zona folclorică din localitatea sa;
 • să denumească evenimente importante tradiţionale, religioase, culturale, istorice;
 • să numească cele patru anotimpuri;
 • să identifice fenomenele specifice fiecărui anotimp şi relaţiile dintre ele;
 • să denumească plante şi animale;
 • să precizeze structura, mediul de viaţă, foloasele plantelor şi animalelor;
 • să facă mici experienţe referitoare la elementele primare din natură (apă), fenomene ale naturii, plante;
 • să descopere relaţii pe baza propriilor explorări sau observaţii;
 • să analizeze componentele corpului, caracteristicile şi funcţiile lor;
 • să respecte normele de igienă;
 • să coreleze îmbrăcămintea şi încălţămintea cu anotimpul, cu ocupaţiile şi cu sexul;
 • să delimiteze principalele elemente ale universului (Soare, Lună, stele, planete, Pământ)

 

EDUCAŢIE FIZICĂ

La sfârşitul anului şcolar, copiii vor fi capabili:

 

 • să respecte poziţia corectă pentru comenzile: „drepţi!”, „la stânga!”, „la dreapta!”
 • să execute mişcări care necesită orientarea spaţială şi temporală;
 • să execute corect exerciţii de mers, alergare şi săritură pentru evitarea deficienţelor fizice;
 • să-şi formeze şi să exerseze deprinderi motrice utilitar-aplicative: mers în echilibru, târâre, tracţiune, împingere, transport de greutăţi;
 • să exerseze calităţi motrice precum: viteză, îndemânare, rezistenţă, forţă;
 • să execute corect acţiunile motrice învăţate în condiţii variate cât mai aproape de situaţii reale;
 • să răspundă motric la o comandă dată;
 • să exerseze elemente ale unor jocuri sportive (baschet, fotbal);
 • să execute elemente specifice unor probe şi ramuri sportive – gimnastică ritmică (cu sau fără obiecte);
 • să achiziţioneze elemente de bază ale dansului popular;
 • să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul grupului.

 

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

La sfârşitul anului şcolar, copiii vor fi capabili:

 

 • să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;
 • să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup;
 • să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, grupul de şcoală);
 • să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative ale actelor sale de comportament asupra sa şi asupra celorlalţi;
 • să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective, pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
 • să-şi respecte promisiunile făcute;
 • să-şi manifeste dezacordul faţă de atitudini negative de distrugere, de dezordine, de neglijenţă;
 • să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele proprii şi ale celor din jur.

EDUCAŢIA ARTISTICO-PLASTICĂ

La sfârşitul anului şcolar, copiii vor fi capabili:

 • să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie;
 • să execute punctul, atât liber cât şi într-un spaţiu dat (orizontal, vertical, concentric);
 • să traseze linii în duct continuu, în diferite poziţii, pentru a reda imaginea unor obiecte;
 • să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 • să modeleze prin mişcarea translatorie a palmelor faţă de planşetă, împreunarea capetelor prin lipire, adâncire, apăsare, mişcare circulară şi aplatizare;
 • să denumească materialele şi instrumentele de lucru pentru desen, pictură, modelaj;
 • să sesizeze caracteristicile şi transformările materialelor în timpul de lucru;
 • să creeze forme şi modele noi prin îmbinarea elementelor de limbaj plastic;
 • să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.

 

ACTIVITATE PRACTICĂ

ŞI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ

La sfârşitul anului şcolar, copiii vor fi capabili:

 

 • să sesizeze modificările produse în urma mototolirii hârtiei sau a unui material textil;
 • să taie cu foarfeca decupând după contur (fără contur);
 • să îndoaie suprafeţele patrulaterelor prin suprapunerea laturilor în diferite direcţii;
 • să lipească, să traseze suprafeţe realizând diferite colaje estetice şi funcţionale;
 • să plieze prin îndoire repetată diferite suprafeţe;
 • să şnuruiască pe contur;
 • să lege cu fundiţă un obiect sau un cadou;
 • să verbalizeze acţiunile întreprinse folosind un limbaj adecvat;
 • să respecte normele igienico-sanitare în timpul activităţilor;
 • să participe activ la prepararea unor salate şi produse de patiserie;
 • să-şi formeze deprinderea de a îngriji plantele;
 • să participe alături de adulţi la efectuarea unor treburi gospodăreşti;

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ

La sfârşitul anului şcolar, copiii vor fi capabili:

 

 • să audieze cu plăcere piese muzicale accesibile;
 • să recepteze şi să reproducă corect melodia cântecului;
 • să pronunţe corect textul cântecului;
 • să reproducă sunete de diferite înălţimi, durate, intensităţi;
 • să reproducă melodii corespunzătoare ambitusului vocal specific vârstei;
 • să execute mişcările sugerate de textul cântecului şi melodie;
 • să se mişte în ritmul muzicii;
 • să utilizeze creativ mişcări ritmice de dans, pentru a exprima stări sufleteşti, sentimente;
 • să diferenţieze sunete din mediul înconjurător, timbrul vocilor, al instrumentelor muzicale;
 • să-şi imagineze sunetele, melodiile pe care le-ar produce diferite instrumente;
 • să deosebească sunetele produse de diferite instrumente muzicale;
 • să compare sunete pe baza înălţimii, duratei, timbrului şi intensităţii lor.
Gradinita PN 19 Timisoara 5