Grupa Mica B

 

 

GRUPA MICĂ B

2020- 2021

Educatoare: PASCA SIMONA

JIAN LILIANA

 

  • “Scopul educației este să transforme oglinzile în ferestre.”- Sydney J. Harris

 

ACTIVITĂŢI INSTRUCTIV- EDUCATIVE CARE RESPECTĂ CURRICULUM NAŢIONAL

 

 

Jocuri şi activităţi la alegerea copiilor pe arii de joc (centre de interes).

 

      Activități desfășurate pe sectoare:

– artă

– știință

– construcții

– bibliotecă

– sportive şi distractive

– joc de rol

– joc de masa

Activități comune cu întreaga grupă

      Activități educative:

– educație religioasă

– educație moral- civică

 

– educație ecologică

 

– educație rutieră

– educație sanitară

 

      Activități de educație pentru științe:

– activități matematice (numere și cifre, mulțimi, forme geometrice, operații)

– cunoașterea mediului (familia, grădinița, țara natală )

Activități de educare a limbajului:

– comunicare

– elemente de limbaj scris / vorbit

– expresivitatea și creativitatea limbajului

        Activități de educație estetică:     

– educație muzicală

– educație artistică (desen, pictură, modelaj, colaje)

    Activități de educație psiho- motorie:   

– educație fizică

– gimnastică

– dansuri

Jocuri și activități alese ( ALA 2)

 

Jocuri în clasa sau în curte, cu caracter recreativ.

 

Activități de după-amiază

Activități recreative, recuperatorii şi de dezvoltare a unor deprinderi:

– activități de dezvoltare și exersare aptitudinilor individuale

 

EXTRACURRICULARE

– activități și concursuri în aer liber;

– vizionare spectacole de teatru;

– vizite;

– excursii de o zi.

Preocuparea permanentă a cadrelor didactice este aceea de a adapta activităţile particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor şi intereselor manifestate de aceştia.

Gupa noastră dispune de un spaţiu destinat jocurilor şi activităţilor în aer liber cu spaţiu verde, care este prevăzut cu aparate de joacă specifice vârstei copiilor.

Prin pregătirea didactică de specialitate a cadrelor didactice, dar mai ales prin dăruire sufletească, oferim copiilor un climat psiho-afectiv sigur, o educaţie cu totul deosebită şi începutul unui drum la capătul căruia nu se va afla decât mulţumirea părinţilor.

Activitatea didactică se bazează pe experienţa cadrelor didactice, pe o metodologie creativă şi participativă realizată în parteneriat cu familia.

La grupa noastră se asigură un program educaţional bazat pe programa Ministerului Educatiei Naționale și Cercetarii Științifice.

CE ÎNVĂŢĂM LA GRUPA MICĂ?

 

ACTIVITĂŢI MATEMATICE

– stabilirea de relaţii între obiecte şi grupuri de obiecte după diferite criterii şi realizând comparaţii;

– înţelegerea relaţiilor spaţiale plasând diferite obiecte într-un spaţiu dat sau în raport cu un reper dat;

– clasificarea obiectelor şi fiinţelor după unul sau mai multe criterii asociate;

– aprecierea globală a cantităţii de obiecte concrete şi raporturile cantitative dintre două grupuri comparate, folosind un limbaj adecvat;

– să numere de la 1-3, recunoscând grupele cu 1-3 obiecte şi cifrele corespunzătoare;

– să raporteze numărul la cantitate;

– să-şi formeze reprezentări corecte despre forma geometrică plană-cercul;

 

EDUCAREA LIMBAJULUI

– comunicarea de impresii, idei despre aspecte din mediul social şi natural;

– participarea la activităţile de grup/de joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;

– distingerea sunetelor ce compun cuvintele, pentru a le pronunţa corect;

– învăţarea de cuvinte noi, conştientizându-le înţelesul, pentru a le folosi în contexte adecvate;

– exprimarea corectă din pc.d.v. sintactic, în propoziţii simple;

– audierea cu atenţie a unor texte pentru a-şi mări orizontul de cunoaştere;

– receptarea unui text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

– exprimarea în propoziţii simple trăiri, întâmplări din experienţa proprie sau a altor copii/adulţi în reproducerea unor poezii/poveşti.

 

CUNOAŞTEREA MEDIULUI

– cunoaşterea aspectelor caracteristice mediului apropiat pentru a se adapta uşor la cerinţele acestuia;

– cunoaşterea corpului uman, vieţuitoare, plante şi obiecte din mediul apropiat folosind materiale intuitive;

– aplicarea normelor de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;

– recunoaşterea anumitor schimbări şi transformări din mediul înconjurător;

– cunoaşterea unor elemente ale culturii şi religiei mediului social din care face parte;

– să comunice impresii, idei despre aspecte ale mediului înconjurător;

 

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

– cunoaşterea persoanelor din mediul apropiat;

– cunoaşterea normelor necesare integrării în viaţa socială;

– manifestarea spiritului de echipă prin colaborarea la realizarea unei activităţi în comun;

– cunoaşterea şi aplicarea regulilor de igienă personală;

– manifestarea atitudinii pozitive faţă de fiinţe şi lucruri;

– să cunoască drepturile copilului în viaţa socială;

– conştientizarea consecinţelor pozitive şi negative ale comportamentelor sale asupra sa şi a celorlalţi;

– cunoaşterea de reguli de securitate personală;

– înţelegerea semnificaţiei unor evenimente social-culturale.

 

EDUCAŢIE ARTISTICO-PLASTICĂ

 

DESEN/PICTURĂ

– cunoaşterea denumirii instrumentelor şi materialelor de lucru folosite;

– mânuirea corectă a instrumentelor şi materialelor de lucru;

– identificarea culorilor de bază folosindu-le adecvat;

– înţelegerea procedeului de lucru prin exersare;

– aplicarea diferitelor tehnici de lucru pentru a obţine forme cât mai apropiate de realitate;

– aplicarea elementelor de limbaj plastic şi expresie artistică pentru a obţine efecte plastice, forme spontane şi elaborate;

– perceperea frumosului din natură, dezvoltându-şi spiritul de observaţie.

MODELAJ

– cunoaşterea denumirii materialelor şi a însuşirilor acestora;

– exersarea deprinderilor elementare de modelare pentru a obţine forme cât mai aproape de realitate;

– să găsească destinaţie utilă produselor din activităţile de modelaj.

ACTIVITĂŢI PRACTICE

– să analizeze senzorio-motric însuşirile caracteristice ale materialelor;

– dobândirea unui sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire, de prelucrare;

– aplicarea deprinderilor dobândite în confecţionarea de produse;

– să asambleze diferite materiale, forme, elemente componente pentru a reda imaginea unor obiecte sau fiinţe;

– dobândirea încrederii în forţele proprii, independenţă în acţiune, răbdare şi disciplină în muncă;

– să lucreze corect, ordonat şi curat ducând până la capăt lucrul început;

– să manifeste interes şi respect faţă de produsele muncii oamenilor.

 

EDUCAŢIE FIZICĂ

 

– să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi;

– exersarea deprinderilor pentru a-şi mări capacitatea generală de efort;

– orientarea în spaţiu raportându-se la repere date;

– formarea corectă a deprinderilor motrice de bază;

– coordonarea mişcărilor în raport cu comenzile verbale sau regulile de joc;

– formarea unei ţinute corporale corecte, manifestând autocontrol în exersare;

– să manifeste spirit de echipă, cultivându-şi trăsături pozitive de caracter;

– executarea de mişcări ritmate prin antrenarea diferitelor părţi ale corpului;

– să se exprime liber asociind mişcărilor sentimente, trăiri;

– executarea corectă a elementelor de gimnastică acrobatică.

 

EDUCAŢIE MUZICALĂ

 

– diferenţierea sunetelor din mediu pentru dezvoltarea auzului;

– diferenţierea auditivă a timbrului, intensităţii, duratei şi înălţimii sunetelor din mediu şi pe cele muzicale;

– interpretarea cântecului cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;

– interpretarea cântecelor însoţite de mişcări sugerate de textul lor;

– să audieze cu atenţie fragmente muzicale, cântece pentru a le cunoaşte