Grupa Mare B

OFERTA EDUCAŢIONALĂ – GRUPA MARE B

AN ŞCOLAR 2020-2021

 

EDUCATOARE GABRIELA PUIU

 

             Grupa Mare B , parte integrantă a Grădiniței P.P. Nr. 38 din Timișoara, promovează o ofertă educaţională completă, adaptată particularităţilor copiilor, ţinând cont de aptitudinile şi calităţile fiecăruia.

 

ACTIVITĂŢI  PE DOMENII EXPERIENŢIALE  (din CURRICULUM NAŢIONAL)

 

 1. Educarea limbajului
 • comunicarea de impresii, idei despre aspecte din mediul social şi natural;
 •  înţelegerea şi transmiterea de mesaje simple; reacţionarea la acestea ;
 •  participarea la activităţile de grup/de joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;
 •  distingerea sunetelor ce compun cuvintele, pentru a le pronunţa corect;
 •  învăţarea de cuvinte noi, conştientizându-le înţelesul, pentru a le folosi în contexte    adecvate;
 •  îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan utilizarea unui limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
 •  exprimarea corectă din punct de vedere sintactic, în propoziţii simple;
 •  audierea cu atenţie a unor texte pentru mărirea orizontului de cunoaştere;
 •  receptarea unui text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
 •  exprimarea în propoziţii simple trăiri, întâmplări din experienţa proprie sau a altor copii/adulţi în reproducerea unor poezii/poveşti;
 •  utilizarea efectivă a instrumentelor de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;
 •  să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);
 •  să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie.
 •  să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire (ex.: recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/existenţei unui pericol sau care arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc.).

 

2. Cunoaşterea mediului înconjurător

 • cunoașterea unor elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum şi interdependenţa dintre ele folosind materiale intuitive;
 • aplicarea normelor de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii; cunoaşterea unor elemente ale culturii şi religiei mediului social din care face parte;
 • îmbogăţirea experienţei senzoriale, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
 • clasificarea obiectelor şi fiinţelor după unul sau mai multe criterii asociate;
 • să numere de la 1-10, recunoscând grupele cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 • să-şi formeze reprezentări corecte despre formele geometrice plane- cerc, pătrat, triunghi;
 • efectuarea de operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
 • compunerea şi rezolvarea de probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-10.
 • identificarea poziţiei unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
 • efectuarea de operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geome-trice;
 • să raporteze numărul la cantitate;
 • aprecierea globală a cantităţii de obiecte concrete şi raporturile cantitative dintre două grupuri comparate, folosind un limbaj adecvat;
 • înţelegerea şi numirea relaţiilor spaţiale relative, plasarea obiectelor într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;

3.  Activităţi matematice

 • să comunice impresii, idei despre aspecte ale mediului înconjurător;
 • recunoaşterea anumitor schimbări şi transformări din mediul înconjurător;
 • să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
 • cunoaşterea aspectelor caracteristice mediului apropiat pentru a se adapta uşor la cerinţele acestuia.

4. Educaţie pentru societate

 • cunoaşterea persoanelor din mediul apropiat;
 • cunoaşterea normelor de comportare necesare integrării în viaţa socială (igiena personală; familie, grădiniță, grup de joacă);
 • respectul de sine (politețe, sinceritate, hărnicie, prietenie, toleranță);
 • manifestarea spiritului de echipă prin colaborare la realizarea unei activităţi în comun;
 • cunoaşterea şi aplicarea regulilor de igienă personală;
 • cunoașterea şi utilizarea unor unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 • să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
 • să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
 • formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
 • manifestarea atitudinii pozitive faţă de fiinţe şi lucruri;
 • cunoașterea drepturilor copilului în viaţa socială;
 • conştientizarea consecinţelor pozitive şi negative ale comportamentelor sale asupra sa şi a celorlalţi;
 • cunoaşterea de reguli de securitate personală (reguli de circulație);
 • înţelegerea semnificaţiei unor evenimente social-culturale.

 

5. Educaţie plastică

 • redarea temelor plastice specifice desenului (punctul, linia, forma-spontană, decorativă);- obţinerea de efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii (dactilopictură, fuzionare, presare, stropire, amprentare, șablonul, ștampilare);
 • identificarea culorilor și folosirea acestora corespunzător (culori primare, calde, reci);
 • aplicarea diferitelor tehnici de lucru pentru a obţine forme cât mai apropiate de realitate;

MODELAJ

 • exersarea deprinderilor tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice (mișcare circulară, translatorie, lipire, aplatizare/apăsare/adâncire);
 • găsirea unei destinaţii utile produselor din activităţile de modelaj.
 • cunoaşterea denumirii materialelor şi a însuşirilor acestora;
 • perceperea frumosului din natură, dezvoltându-şi spiritul de observaţie.
 • înţelegerea procedeului de lucru prin exersare;
 • utilizarea unui limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete;
 • mânuirea corectă a instrumentelor şi materialelor de lucru;
 • cunoaşterea denumirii instrumentelor şi materialelor de lucru folosite;

6. Activităţi practice şi elemente de activitate casnică

 • dobândirea unui sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire, de prelucrare;
 • asamblarea diferitelor materiale, forme, elemente componente pentru a reda imaginea unor obiecte sau fiinţe;
 • să lucreze corect, ordonat şi curat ducând până la capăt lucrul început;
 • cunoașterea şi utilizarea unor unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
 • cunoașterea diferitelor materiale de lucru, din natură ori sintetice
 • să manifeste interes şi respect faţă de produsele muncii oamenilor;
 • dobândirea încrederii în forţele proprii, independenţă în acţiune, răbdare şi disciplină în muncă;
 • aplicarea deprinderilor dobândite în confecţionarea de produse (înșirare, mototolire, rupere, tăiere cu foarfeca, îndoire, lipire, bobinare, șnuruire, îmbinare, elemente casnice);
 • analizarea senzorio-motrică a însuşirilor caracteristice ale materialelor;

7. Educaţie fizică

 • exersarea deprinderilor motrice utilitar aplicative (echilibru, târâre, tracțiune și împingere, transport de greutăți);
 • formarea corectă a deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, săritură, aruncare și prindere);
 • formarea unei ţinute corporale corecte, manifestând autocontrol în exersare;
 • executarea de mişcări ritmate prin antrenarea diferitelor părţi ale corpului;
 • să se exprime liber asociind mişcărilor sentimente, trăiri;
 • să manifeste spirit de echipă, cultivându-şi trăsături pozitive de caracter;
 • coordonarea mişcărilor în raport cu comenzile verbale sau regulile de joc;
 • orientarea în spaţiu raportându-se la repere date;
 • să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi;

8. Educaţie muzicală

 • diferenţierea auditivă a timbrului, intensităţii, duratei şi înălţimii sunetelor din mediu şi pe cele muzicale;
 • interpretarea cântecelor însoţite de mişcări sugerate de textul lor;
 • intonarea de cântece pentru copii;

 

ACTIVITĂŢI OPŢIONALE (susţinute de educatoare în timpul programului educaţional si aprobate de părinţi)

 • să cânte acompaniaţi de educatoare.
 • audierea cu atenţie a unor fragmente muzicale, cântece pentru a le cunoaşte;
 • interpretarea cântecului cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;
 • diferenţierea sunetelor din mediu pentru dezvoltarea auzului;

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

 • Plimbari si activitati recreative in curtea grădiniței și parcuri;
 • Vizite  tematice la fabrica de paine,cabinet stomatologic, muzee, teatre, expozitii, Ferma animalelor etc;
 • Organizarea de serbari scolare cu diferite ocazii: Craciun, 8 Martie, 1 Iunie, sfarsit de an scolar;
 • Activități interactive cu părinții – programate și anunțate din timp
 • Excursii scolare;
 • In gradinita vom invita periodic reprezentanti ai Politiei, ai unor cabinet psihologice şi kinetoterapeutice;

OFERTA EDUCAŢIONALĂ MAI CUPRINDE:

 • Personal didactic calificat
 • Supraveghere si control permanent;
 • Asistenta medicala permanenta;
 • Logoped

 

EDUCATOARE:

Dan Ramona